ΕΣΠΑ Image

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

 

Στις 24 Μαΐου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από τις 24 Μαΐου 2018. Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε εφαρμόζει τα κατάλληλα, στο μέτρο του δυνατού, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας,  τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την αποφυγή, μεταξύ άλλων, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη το εύλογο κόστος που απαιτείται για την επίτευξη της διασφάλισης της προστασίας. Μέριμνα της εταιρείας μας ήταν ανέκαθεν η παροχή υπηρεσιών ανωτάτου επιπέδου, σεβόμενη τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών μας.

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε με το παρόν εγγυάται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων διενεργήσει, θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας σας και για κανένα άλλο σκοπό. Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε επιπλέον εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, μεταδίδει και επεξεργάζεται ή/και αναπαράγει τα ανωτέρω Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε υποχρεούται να αναφέρει στον πελάτη κάθε περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επικοινωνεί τα αιτήματα σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσής της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας pzografos@dardoumas.gr.

ΠΑΝΩ