ΕΣΠΑ Image

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας – Πολιτική απορρήτου

 

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Περιεχόμενο

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.dardoumas.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των υπηρεσιών/εργασιών ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Πελάτης).

Υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες και καταναλωτές

Στο www.dardoumas.gr θα βρείτε υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και παρέχονται αποκλειστικά σε τελικούς χρήστες ή επιχειρήσεις.

Επίσης θα βρείτε διάφορα υλικά, εξαρτήματα και οχήματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία τόσο για την σωστή επιλογή του κατάλληλου υλικού, όσο και για την χρήση και εγκατάστασή τους.

Δηλώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα www.dardoumas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Πελάτη – χρήστη, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.dardoumas.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.dardoumas.gr.

Το www.dardoumas.gr περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων  (links, hyperlinks, banners, video) που παρατίθενται στο www.dardoumas.gr και τις από αυτά  αντλούμενες πληροφορίες – παρουσιάσεις τρίτων σχετικά με τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα (site) τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε εγκρίνει, υιοθετεί ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων και τις παρεχόμενες σε αυτές πληροφορίες, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.dardoumas.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.
Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.dardoumas.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές.. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών προς τον χρήστη.

Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας από την εταιρεία μας.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν: Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), Κανονισμός 2016/679 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

ΠΑΝΩ